صنایع تخمیری

جهت انجام یک فرآیند تخمیر بهینه انتخاب منبع کربن و ازت مناسب جهت تغذیه سیستم های مایکروبیولوژی امری حیاتی محسوب می گردد. استفاده از دکستروز به عنوان یک منبع کربنی موجب بهبود فرآیند تخمیر، تولید محصول خالص، افزایش راندمان تولید، تولید محصول باکیفیت، کاهش میزان آلایندگی در فاضلاب، کاهش هزینه تولید و نهایتا استفاده بیشتر از ظرفیت های تولید با افزایش راندمان تولید می باشد. از دکستروز در تولید انواع محصولات تخمیری نظیر اسید سیتریک، پنی سیلین، آنزیم، الکل، خمیرمایه و سایر محصولات تخمیری می توان استفاده نمود.