صنعت کاغذسازی

یکی از کاربردهای نشاسته ذرت در صنعت کاغذسازی می باشد؛ نشاسته به عنوان تقویت کننده ساختار کاغذ استحکام لازم را به کاغذ می دهد و همچنین با پر کردن خلل و فرج سطح کاغذ قابلیت پرینت پذیری را به کاغذ می دهد؛ در کشور ما در صنعت کاغذسازی قسمت عمده نشاسته مصرفی در مرحله آهارزنی سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین حالت نشاسته ذرت یا در محل کارخانه اصلاحاتی برروی آن انجام می گیرد و یا اینکه نشاسته اصلاح شده به طور مستقیم خریداری می گردد. در رابطه با روش اول دوغاب نشاسته یا توسط تیمار آنزیمی و یا با استفاده از یک سری اکسنده ها تغییراتی برروی آن انجام می گیرد که آن را مناسب برای فرآیند آهارزنی می نماید و در حالت دوم نشاسته اکسید شده، بصورت آماده از تولیدکننده خریداری می گردد.